Výstavy

mohou být vystaveni:

 1. zvířata člena ČSCH nebo SZCH tetovaná dle směrnic
 2. zvířata školních statků, zemědělských družstev a jiných organizací tetovaná dle směrnic
 3. zvířata dovezená, která jsou v majetku člena ČSCH a SZCH nebo jiná organizace a jsou označena dle směrnic příslušného svazu, včetně zahraničních

nesmí se vystavovat:

 1. králice s mláďaty (s výjimkou místních výstav, kde může odborná komise povolit vystavení mláďat starých 1 - 2 měsíce)
 2. králice od třetího týdne březosti

Uspořádání zvířat

Druh výstavy vystavená zvířata přístup veřejnosti pořadí zvířat zvláštní umístění zvířat
Stolní posuzování jednotlivá zvířata i kolekce majitelé, se souhlasem posuzovatele i širší veřejnost libovolné  
Výstavy a přehlídky jednotlivá zvířata i kolekce zpravidla bez přístupu veřejnosti dle standardu zvířata z výzkumných chovů a zvířata mladých chovatelů (řazená dle standardu)

  Povinnosti pořadatele

 1. před zahájením posuzování zajistit, aby byla všechna zvířata v klecích
 2. zajistit pro každého posuzovatele jeden stůl zakrytý hrubou pytlovinou a jeden stůl se spolehlivě vážící váhou
 3. zajistit pro každého posuzovatele nejméně dva (lépe tři) pomocníky, aby jeden mohl nosit zvířata, druhý vážit a třetí vypisovat oceňovací lístky, event. i soupisové archy. Vážení zvířat je možné již při přejímce, v tom případě posuzovatel dostane záznam se zjištěnou hmotností podle čísle klecí. V tom případě stačí jediná váha ke kontrolním účelům
 4. zajistit, aby posuzovatelé nebyli při své práci rušeni nebo ovlivňováni
 5. při výstavách na volném prostranství zajistit chráněné místo, kdy by posuzovatel mohl zvířata posoudit.
 6. zajistit potřebný počet oceňovacích lístků

  Povinnosti posuzovatelů

 1. Posuzovatel se dostaví jen tehdy, je-li písemně delegován. Nastane-li časová tíseň, může být delegován i telegraficky, nebo telfonicky.
 2. Posuzovatel je povinen dostavit se v určenou hodinu a ohlásit se výstavnímu výboru
 3. Pokud je posuzovatelů víc, ohlásí příchod i vedoucímu posuzovatelů, který rozdělí zvířata k posuzování
 4. Posuzovatel je povinen se přesvědčit, zda má dostatečné podmínky k posuzování. V opačném případě zjedná nápravu
 5. Posuzovatel je povinen před zahájením posuzování prohlédnout všechna přidělená zvířata ještě v klecích, aby si mohl učinit představu o jejich celkové úrovni
 6. Posuzovatel je povinen vykonat svou práci svědomitě, odpovědně, beze spěchu a nepřipustit ze strany přítomných osob poznámky týkajíccí se jmen majitelů posouzených zvířat, nebo jiné poznámky směřující k ovlivnění posuzovatele. Posuzovatel nesmí připustit, aby mu byl dáván katalog před, nebo při posouzení.
 7. Posuzovatel je povinen po posouzení zvíře pohlédnou i v kleci, hlevně v případě, že se pozice "tvar" nebo i "typ" projevuje na stole nejednoznačně. Tyto pozice jsou při volném pohybu zřetelné. Pokud posuzovatel zjistí svou chybu je povinen ji opravit a vyplnit nový oceňovací lístek
 8. Pokud je přítomen adept, který se musí legitimovat výstavnímu výboru i posuzovateli, je posuzovatel povinen zodpovídat adeptovi kladené otázky týkající se posuzování. Je-li adeptem druhý rok, může sám posuzovat a posuzovatel jeho práci sleduje, opravuje chyby a udílí odborné rady a pokyny.
 9. Posuzovatel má právo i povinnost obrátit se v případě pochybností při posuzování na vedoucího posuzovatelů nebo jiného posuzovatele o radu nebo pomoc
 10. Po kontrole oceňovacích lístků je posuzovatel povinen zajistit řádné vyplnění lístků na kolekce a doplnění soupisových archů. Je-li přítomen a pověřen, vykonává tuto práci adept
 11. Pokud byl posuzovatel jeden, je povinen na soupisových arších označit zvířata, která přicházejí v úvahu pro udělení vypsaných cen (v množství dle pořádající organizace). Posuzovatel znovu zvířata v kleci prohlédne a zjistí, jestli přidělení cen odpovídá kvalitě zvířat a potvrdí razítkem a podpisem své rozhodnutí na soupisovém archu a oceňovacím lístku
 12. Je-li posuzovatelů víc, jsou povinni pod vedením vedoucího posuzovatelů rozdělit ceny pro celou výstavu. Neodpovídá-li počet a druh cen určených organizací zjištěné kvalitě zvířat, posuzovatelé tyto ceny neudělí
 13. Na výstavě jsou povinni zůstat všichni posuzovatelé tak dlouho, dokud nejsou splněny všechny jejich povinnosti. Výjimku může z osobních důvodů povolit vedoucí posuzovatelů.

Ceny

jsou vyjádřením ocenění kvality vystavených zvířat a uznáním chovatelům za tyto výsledky. Mohou být věcného i finančního charakteru, vždy s písemným osvědčením. Počet a hodnota závisí na možnostech organizace, měla by být v poměru k výstavním poplatkům. Ceny mohou být nabyty ze zdrojů organizace, firem, jednotlivců... Dárci cen mají právo určit pro jakou kategorii jsou ceny, které darují. Pořadatel má právo určit i další ceny podle možností a charakteru výstavy (memoriály...)
Stupně cen
Národní (celostátní) titul Šampión ČR na nejlepší jedince obou pohlaví každého vystaveného plemene a barevného rázu oceněného min. 95 body
titul Mistr ČR na nejlepší kolekci, podle kritérií pořadatele pro jednotlivá plemena a barevné rázy
čestná cena - pro další vynikající jednotlivce
vrcholné klubové výstavy Klubový vítěz pro jednotlivce
Mistr klubu pro kolekce
ostatní výstavy Vítěz výstavy - do 100 králíků pro nejlepšího králíka výstavy
Vítěz výstavy - do 500 králíků pro nejlepšího představitele jednotlivých skupin plemen
Vítěz výstavy - nad 500 králíků na nejlepší jednotlivce vystavovaných plemen bez ohledu na pohlaví
Vítězná kolekce - do 100 králíků pro nejlepší kolekci výstavy
Vítězná kolekce - do 500 králíků pro nejlepšího představitele jednotlivých skupin plemen
Vítězná kolekce - nad 500 králíků na nejlepší kolekce vystavovaných plemen
Čestná cena na další vynikající jednotlivce nebo kolekce
Čestné uznání na nejlepší mláďata, kolekce mláďat, dalším zajímavým exponátům (výzkumné chovy)...
Protest: vystavovatel, který se cítí poškozen výrokem posuzovatele, má právo u výstavního výboru podat protest. Podat protest je možno jen na vrcholových výstavách, kde je jmenovaná odvolací komise. Vystavovatel, který podává protest, má povinnost složit finanční zálohu ve výši stanovené výstavními propozicemi. Pokud není protest oprávněný, propadá záloha výstavnímu výboru. V případě oprávněného protestu se záloha vrací vystavovateli a a odvolatí komise je povinna vystavit nový oceňovací lístek a starý znehodnotit.