Směrnice pro posuzování

Pro všechna plemena kromě angor platí tato směrnice pro posuzování. Pro angoru je pozice 3 - 6 "Plemenná kritéria". Počet udílených bodů je stejný
č. pozice název pozice počet bodů
Pozice 1. hmotnost 10 bodů
Pozice 2. tvar 20 bodů
Pozice 3. typ 20 bodů
Pozice 4. srst 15 bodů
Pozice 5. plemenná kritéria 20 bodů
Pozice 6. Plemenná kritéria 10 bodů
Pozice 7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Hodnocení se provádí bodovým systémem. Hodnotí se v klasickém oceňovacím lístku od první pozice do šesté tak, že skutečný stav zvířete v den posuzování porovnává s chovným cílem popsaným v standardu. Zjišťuje se zejména, zda zvíře nemá nepřípustnou vadu, pro kterou by bylo neklasifikováno, nebo vyloučeno. Nepřípustné vady jsou pro každé plemeno uvedeny ve standardu a jsou rozděleny na vady podmiňující výrok "neklasifikován" nebo "výluka". Zvířata se při posuzování váží a hmotnost se se porovnává s hmotností daného plemene, předepsanou ve standardu.

Udělení bodů: u všech plemen je ve standardu uvedena bodovací stupnice, která stanovuje pro každou pozici maximální počet bodů. Součet bodů se udává do kolonky "Celkem" a může být max. 100 bodů. Protože ideální zvíře neexistuje, může se mu reálné zvíře jen blížit.
V jednotlivých pozicích králíci plného počtu bodů dosahují tehdy, když odpovídají ideálu pro danou pozici. V tom případě se v této pozici uděluje plný počet bodů. Odchylky od ideálu (přípustné vady) se trestají srážkou bodů ve výši odpovídající závažnosti vady. Rozsah vady se hodnotí v rozmezí 0,5 až 5 bodů (v šesté pozici 4 b.). Trestá-li posuzovatel zvíře srážkou 1,5 a více bodu, musí vadu vypsat na oc. lístek. Stejně tak v případě plného počtu bodů, musí vypsat přednost. U pozice hmotnost, se poznámka vypisuje jen v případě klasifikace "neklasifikován". Ocenění výborně a nedostatečně musí být posuzovatelem řádně zdůvodněno. Pokud posuzují dva nebo více posuzovatelů, musí být tato kvalifikace podepsána i dalším posuzovatelem.

Nepřípustné úpravy

Přípustné úpravy

odstranění skupiny bílých chloupků odstranění ojedinělých bílých nebo jinobarevných chloupků
ostříhání srsti na laloku  
nabarvení jednoho nebo více drápů  
barvení nebo odbarvení srsti  
vystřihování srsti u kresebných plemen  

Oceňovací lístek a soupisový arch

- se vyplňuje zároveň s posuzováním zvířete. Jeho vyplněním je pověřený člen výstavního výboru. Soupisový arch si může posuzovatel vyplňovat sám. Podpisy na lístku musejí být vlastnoruční, razítko není přípustné. Vlastnoruční podpis nebo šifra posuzovatele musí být doplněna jmenovkou. Oceňovací lístky se zpravidla vyplňují s jendou kopií. Originál se vystaví, kopie se umístí na klec. Soupisový arch se vyplňuje vždy s jednou kopií (originál zůstává organizaci, kopie posuzovateli), slouží pro udílení cen a pro statistiku.
ocenění zkratka počet bodů
výborně v 96-100 bodů
velmi dobře vd 93-95,5 bodu
dobře db 89-92,5 bodu.
dostatečně ds 85-88,5 bodu
nedostatečně nd 84,5 bodů a méně

Všeobecná část

pozice 1. - hmotnost

Posuzovatel může vážením zjištěnou hmotnost upravit směrem nahoru až o 5%, na národních výstavách až o 10% a vyrovnat tak ztrátu hmotnosti vznikou při dopravě. Každou úpravu hmotnosti je posuzovatel povinen zaznamenat do pozice "hmotnost". Hmotnost zjištěná vážením uvedená v záhlaví oceňovacího lístku se nemění.
Připustné vady jsou dány odchylkami od hmotnosti dotované 10 body podle stupnice hmotnosti.
Nepřípustné vady jsou dány překročením maximální hmotnosti, nebo nedosažením minimální hmotnosti stanovené příslušným standardem.

 

pozice 2. - tvar

a) průběh hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na zadní partii těla pěkně zaoblená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.
b) poloha končetin hrudní končetiny jsou rovné, nášlap tzv. kočičí. Délka a síla hrudních končetin jsou součástí pozice "typ".
Pánevní končetiny musí být rovné, chodidla přilehlá těsně k tělu, s polohou rovnoběžnou k tělu, kyčle těsně přiléhají k trupu. Při správné poloze končetin by se břišní linie neměla u většiny plemen dotýkat podlahy.
c) poloha pírka pírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu ve směru páteře.
d) kůže pružně a pevně přiléhá na všech částech těla. Nemá nikde tvořit řysy, záhyby a převisy
e) vnější pohlavní orgány výrazné a nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu

tvar Přípustné vady v pozici tvar Nepřípustné vady v pozici tvar
a) průběh hřbetní linie mírně vystouplé lopatky silně vystouplé lopatky (výluka)
  mírně prohnutý hřbet silně prohnutý hřbet (výluka)
  náběh na kapří hřbet vysloveně kapří hřbet (výluka)
  náběh na sraženou záď vysloveně sražená záď (výluka)
  mírné, nebo výraznější hrboly převyšující kost křížovou  
b) poloha končetin mírný přošlap hrudních končetin silný prošlap hrudních končetin (výluka)
  náběh na kravský postoj pánevních končetin (chodidla nejsou rovnoběžná s trupem, mírně odstouplé kyčle) vysloveně kravský postoj pánevních končetin (výluka)
  poněkud křivé hrudní končetiny silně křivé hrudní končetiny (výluka)
    silně odstouplé kyčle (výluka)
    sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)
    vbočený postoj hrudních končetin (výluka)
    zlomený nebo křivý prst na kterékoliv končetině (neklasifikován)
    chybějící dráp s výjimkou pátého vnitřního drápu na hrudní končetině (neklasifikován)
    zlomená končetina (neklasifikován)
poloha pírka vleklé pírko trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)
  hravé pírko velmi krátké pírko (neklasifikován)
  poněkud kratší pírko zhmožděné pírko s výjimkami v přípustných vadách
  zčásti nehybné (drátěné), ale rovné pírko zlomené pírko (neklasifikován)
  zčásti měkké (neovladatelné), ale rovné pírko křívé pírko (výluka)
  ojediněle zbytnělé obratle (bulky) na jinak rovném pírku chybějící pírko (výluka)
d) kůže volnější kůže kdekoliv na těle silně volná kůže kdekoliv na těle (výluka)
  u králic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok vysloveně šikmý lalok (výluka)
  u králic velkých a středních plemen lalůček, menší i výraznější lalok dvojitý lalok (výluka)
  u králic malých plemen lalůček u králic plemene Za a všech zakrslých lalůček (výluka)
  větší oříšek u samců velkých a středních plemen u samců všech plemen lalůček (výluka)
  u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček kalhoty (výlukak)
e) vnější pohlavní orgány mírně vleklá varlata - mírně ochablý šourek chybějící varle nebo varlata (výluka)
  mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje vysloveně vleklá varlata - vysloveně ochablý šourek (výluka)
    dvojpohlavnost (výluka)
    roštěp pyje sahající přes polovinu délky pyje (výluka)
    naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)
    veškeré další deformace (výluka)

 

pozice 3. - typ

v této pozici se popisují tělesné proporce králíka, poměr délky a šířky těla k jeho délce, síla a délka končetin, výraznost krku, temperament ve formě tzv. výstavního postoje na vzpřímených hrudních končetiných, dále hlava a uši.
Typ:
Mohutnost, délka a šířka hlavy je daná zejména silou kostry, kůže a podkoží. Na jemnost, velikost a hranatost hlavy mají vliv pohlavní hormony, proto je požadován zřetelný pohlavní výraz pro samce i samice.
  přípustné vady nepřípustné vady
  užší a delší hlava vysloveně dlouhá a úzká hlava (výluka)
  hlava bez zřetelného pohlavního výrazu štičí hlava (výluka)
  Slabší osrstění uší zcela chybějící pohlavní výraz u dospělých samců (výluka)
    vysloveně jiný než požadovaný typ těla (výluka)
u plemen se vztyčenýma ušima: mírně rozkleslé uši klopené ucho (výluka)
  náběh na klopení jednoho ucha vysloveně rozkleslé uši (výluka)
  široce nasazené uši  
  háčkování uší u velkých a středních uší v teplých obdobích  
  měkké konce uší s mírnými záhyby  

 

pozice 4. - srst

Struktura srsti je charakteristická pro každé plemeno. U všech plemen se vyžaduejsrst s co nejhustší podsadou. Délka krycího chlupu i struktura srsti jsou popsány ve standardech.
struktura srsti: podsada, krycí chlupy, pesíky.
Kvalitní srst má hustou jemnou lehce zvlněnou podsadu. Podsadové chlupy: Ø max. 0,01 mm, převažují nejméně 20× ostatní chlupy.
Hustotu podsady (celé srsti) určíme, když rozfoukneme na několika místech srst a posoudíme velikost vzniklého "kroužku" na holé srsti. U velmi husté srsti není holá kůže téměř vidět.

Krycí chlup a pesíky jsou "položeny" tak, aby zajišťovaly ochranu podsady před nepříznivými vlivy prostředí. Určuje barvu zvířat, proto má být hustý a rovnoměrně rozložený po celém těle. Ø 0,04 - 0,05 mm.

Přípustné vady: mírné až výraznější línání, menší holá místa na těle drálíka, která lze zakrýt okolní srstí.
Nepřípustné vady: tak silné línání, že nelze posoudit kvalitu srsti na žádné části těla - "neklasifikován" pro silné línání. Holá místa na těle králíka, která nelze zakrýt okolní srstí - neklasifikován

Pozice 7. - Péče a zdraví

- předepisuje, jak má být zvíře připraveno na výstavu. Proti minulému vzorníku zde chybí, že zvíře s poznámkou v péči a zdraví nemá nárok na čestnou cenu. Maximální srážka v této pozici je 3 body. Za každou zjištěnou závadu se sráží 0,5 bodu.
Příprava na výstavu zahrnuje:
Uši řádně vyčištěné, prosté ušního mazu  
spodky končetin
(nášlapové plošky)
čisté  
Pohlavní koutky vyčištěné  
Srst vykartáčovaná znečištění od moči, prachu, nebo z výběhu se trestá v 5. a 6. pozici
Drápy zkrácené, aby nepřesahovaly srst a nedocházelo ke zranění prosté nánosu trusu
Tetování čitelné - beze stop barvy drobné závady - převrácená čísla, záměna uší...

nepřípustné vady v pozici 7.
Celková nedostatečná péče zvíře není posuzováno neklasifikován - zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno
tetování zcela nečitelné neklasifikován - nečitelné tetování
zvíře jinak v pořádku + po opravě tetování chovu schopen
nelze určit jedince nebo jeho stáří neklasifikován
tetování neodpovídá stáří králíka neklasifikován


Nepřípustné úpravy Zdraví
odstranění skupiny bílých chloupků Rubrika Celkem: "Neklasifikováno-nepřípustné úpravy". Mělo by následovat oznámení ZO vystavovatele - oznámit ZO vystavovatele k řízení mírně slzící oko poznamenat na oc. lístek, zvíře klasifikovat
ostříhání srsti na laloku silně slzící oko "neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
obarvení jednoho nebo více drápů cizopasníci "neklasifikován", po vyléčení chovu schopen.
Zvíře ihned odstranit z výstavy
barvení či odbarvení srsti infekční rýma, podezření na rýmu "neklasifikován", zvíře ihned odstranit z výstavy
vystřihování srsti kreslených plemen nadmutí (Tympanitida) "neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
tetování prokazatelně neodpovídá stáří padoucnice (epilepsie) u leucínů "výluka"
vady tetování deformace těla způsobená vnějšími vlivy pozice: tvar a typ
stejné tetování dvou a více zvířat shodného plemene a barevného rázu ocenění se anuluje. "Neklasifikován-chybné tetování" Ušní svrab "neklasifikován", po vyléčení chovu schopen.
Zvíře ihned odstranit z výstavy
tetování soukromými značkami vyloučení z posuzování neurologické poruchy (třesavka, ochrnutí...) "výluka"
tetování prokazatelně neodpovídá stáří Rubrika Celkem: "Neklasifikováno-nepřípustné úpravy rybí oko "výluka"
Nečitelné tetování neklasifikován - nečitelné tetování chorobně vypouklé oko "výluka"
nelze určit jedince nebo jeho stáří neklasifikován oční zákal "výluka"
  vpadlé oko "výluka"
výrůstky na očích "výluka"
zduřelé pohlaví (ev. syfilis) "neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
otevřené rány "neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
deformace kostry "výluka"
přerůstání zubů "výluka"
hnisavé nádory, které nejsou příznakem myxomatózy "neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
zjevné příznaky myxomatózy "výluka", zvíře ihned odstranit z výstavy
katar horních cest dýchacích "neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
otlaky (nášlapky), tj. menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin pokud nejsou otevřené, poznamenat a klasifikovat bez nároku na udělení ceny
otlaky otevřené "výluka"
slepota "výluka"
ostatní nemoci "neklasifikován" s uvedením příznaků
Infekční nemoc Nemoc se vypíše. Izolace, po nakrmení odeslat chovateli
Infekční nemoc zjištěná při přejímce Izolace z dosahu ostatních zvířat, po nakrmení odeslat chovateli
zvířata v majetku posuzovatele - pokud je přítomen posoudí jiný posuzovatel. Posuzuje-li jen jeden posuzovatel, zní hodnocení: "Majetek delegovaného posuzovatele - neposuzováno"